Năm học 2015 - 2016

Chọn HSG cấp huyện

Trần Văn Dưỡng - Nhất (Sử)

Nguyễn Văn Trọng - Nhì (Sử)

Trần Tuấn Duy - Ba (Sử)

Trịnh Thanh Ái - KK (Sử)

Tăng Thị Thu Em - KK (Văn)

Bùi Minh Hiếu - KK (Sinh)

Năm học 2014 - 2015

Máy tính cầm tay cấp tỉnh

Nguyễn Thị Kim Tiến - 12A1 (Nhì)

Chọn HSG cấp tỉnh

Nguyễn Thị Kim Thoa - Nhì (Địa)

Nguyễn Hoàng Em - Ba (Địa)

Trần Ngọc Châm - KK (Địa)

Chọn HSG cấp huyện

Trần Văn Dưỡng - Nhì (Sử)

Trà Thanh Liêm - Nhì (Sử)

Nguyễn Trường Khang - Ba (Sử)

Đào Thị Kim Chi - Ba (Địa)

Nguyễn Thị Linh - Ba (Lý)

Ông Gia Tuệ - Ba (Toán)

Hứa Thị Hồng Tiếm - KK (Toán)

Năm học 2013 - 2014

Chọn HSG cấp tỉnh

Phạm Văn Cường - Nhì (Văn)

Châu Thị Nhiên - Nhì (Địa)

Danh Thị Lẹ - Ba (Sinh)

Trương Thị Riên - Ba (Sử)

Nguyễn Trung Ngoan - KK (Hóa)

Lý Thị Thanh Liêm - KK (Sinh)

Trần Ngọc Hân - KK (Địa)

Máy tính cầm tay

Nguyễn Thị Kim Tiến - KK

Năm học 2012 - 2013

Đang cập nhật

Năm học 2011 - 2012

Văn hay chữ tốt

Quách Thị Tú Quyên - Nhất

Trần Thị Ngọc Huyền - Nhất

Đặng Thị Huyền Em - KK

Máy tính cầm tay

Trần Thị Hồng Thư - Nhất

Nguyễn Thị Kim Tiến - Nhì

Huyền Lộc Tuấn - KK

Nguyễn Văn Anh - KK