Click vào đây xem thời khoá biểu HK1 ngày áp dụng 05/08/2019

 Click vào đây xem thời khoá biểu HK1 ngày áp dụng 09/09/2019

 Click vào đây xem thời khoá biểu HK1 áp dụng ngay 30/09/2019

 Click vào đây xem thời khoá biểu HK2 áp dụng ngay 04/05/2020