Địa chỉ tiếp nhận phản ánh của người dân về thủ tục hành chính:

Nhân viên phụ trách: Lê Thị Diễm - ĐT: 0396 319 486 - Email: lethidiem.c3mt@soctrang.edu.vn

Văn phòng trường: ĐT: 02992 494 479 - Email: thptmythuan@soctrang.edu.vn